KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRÜNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Normcommissies HRM en Duurzame inzetbaarheid

In 2011 is een internationale normcommissie opgericht voor human resource management (HRM). Het doel van deze commissie is om internationale normen en richtlijnen vast te stellen, die organisaties kunnen gebruiken om hun HRM-beleid vorm te geven. Om input te leveren aan deze internationale commissie is een Nederlandse normcommissie opgericht. Vanuit TNO neem ik daaraan deel. De commissie wordt begeleid door de NEN.

De aanleiding voor het oprichten van de normcommissie HRM ligt in de ontwikkelingen die zich de laatste jaren op arbeidsgebied voordoen. Zowel op nationaal als internationaal niveau zijn een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Denk aan globalisering, vergrijzing, tijd- en plaatsonafhankelijk werken en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze veranderingen maken de rol van HRM steeds belangrijker. HRM zorgt er immers voor dat het menselijk kapitaal op de beste manier wordt ingezet. Toch is die rol niet voor iedereen even herkenbaar. Daarom is het belangrijk dat HRM-afdelingen hun bijdrage aan de organisatie inzichtelijk maken. Internationale afspraken en normen kunnen daarbij helpen.

Normen als beleidsinstrument
Normen zijn vrijwillige afspraken tussen partijen over een product, dienst of proces. Het zijn geen ‘wetten’, maar ‘best practices’, in dit geval op het gebied van HRM. Samen bieden ze organisaties een instrument om hun HRM-beleid effectief en verantwoord vorm te geven en te toetsen. Zo kunnen ze beter inspelen op bovengenoemde ontwikkelingen en trends. Met dat doel voor ogen is de internationale normcommissie voor HRM, ISO/TC 260, eind november 2011 van start gegaan. Een van de eerste stappen was te inventariseren welke onderwerpen er in de normen moeten worden opgenomen. Daarvoor zijn enkele Task Groups opgericht. Nederland leidt de Task Group Sustainable Employability, ofwel duurzame inzetbaarheid.

Praktijkrichtlijn Duurzame Inzetbaarheid
De Task Group Sustainable Employability bouwt voort op het werk van de Nederlandse normcommissie Duurzame Inzetbaarheid, waar ik ook deel van uitmaakte. Deze normcommissie heeft, onder begeleiding van de NEN, in 2010 de praktijkrichtlijn ‘Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers’ (NPR 6070:2010 nl) gepubliceerd. Deze richtlijn is bestemd voor organisaties die werk willen maken van de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. De richtlijn wordt momenteel in een nieuwe commissie bewerkt naar een Zelfverklaring Duurzame Inzetbaarheid. Daarmee kunnen organisaties zich zichtbaar committeren aan een beleid dat erop gericht is medewerkers duurzaam aan het werk te houden.

Internationale richtlijn Sustainable Employability
Het is deze praktijkrichtlijn Duurzame Inzetbaarheid, die de basis vormt voor het werk van de Task Group Sustainable Employability binnen de internationale HRM-normcommissie. De inzet van de Task Group is om deze Nederlandse richtlijn om te vormen tot een richtlijn die wereldwijd gebruikt kan worden. Dat is niet zo eenvoudig, omdat er veel verschillen zijn in de manier waarop organisaties in verschillende landen functioneren. De richtlijn moet in al deze organisaties toepasbaar zijn. Daarom wordt de richtlijn ingrijpend aangepast. Naar verwachting wordt hij in 2015 gepubliceerd.

Meer informatie

 

Meer informatie