KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRÜNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Contactgegevens

Rob Gründemann
Hogeschool Utrecht
Faculteit Maatschappij & Recht
Kenniscentrum Sociale Innovatie
Lectoraat Organisatieconfiguraties en Arbeidsrelaties

Daltonlaan 300, 3584 BK Utrecht
Postbus 85397, 3508 AJ Utrecht

www.robgrundemann.nl
www.socialeinnovatie.hu.nl

telefoon: 088 - 481 9222
e-mail: ga naar het contactformulier