KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRÜNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Generatiemanagement bij het ministerie van OCW

Al enige jaren ziet het ministerie van OCW zich geconfronteerd met de vergrijzing van het personeelsbestand. Tegelijkertijd is er een gebrek aan instroom van nieuwe (jongere) medewerkers als gevolg van de bezuinigingen (taakstelling). Deze ontwikkelingen brengen de nodige risico’s met zich mee. Reden voor de Departementale Ondernemingsraad (DOR) om TNO te benaderen. Sinds 2011 ondersteunen wij de DOR bij het implementeren van generatiemanagement bij het ministerie.

Generatiemanagement is een vorm van levensfasebewust organisatiebeleid. In onze definitie gaat het om organisatiebeleid dat enerzijds optimaal ruimte geeft voor individueel maatwerk per generatie, en anderzijds ook nadrukkelijk aandacht besteedt aan de samenwerking tussen de verschillende genera¬ties en de overdracht van kennis. Generatiemanagement kan een middel zijn om de risico’s van vergrijzing en ontgroening het hoofd te bieden. Die risico’s zijn bijvoorbeeld personeelstekorten en een gebrek aan specifieke competenties en kennis die de jongere generaties met zich meebrengen.

Ongevraagd advies
In dit kader hebben wij binnen het ministerie verschillende activiteiten ondernomen. Zo hebben we allereerst een seminar georganiseerd om het onderwerp op de agenda te plaatsen. Daarnaast hebben we een inventariserend onderzoek uitgevoerd en de resultaten van het reguliere medewerkerstevredenheidsonderzoek geanalyseerd naar generaties. Op basis van deze activiteiten hebben we een notitie met vervolgstappen opgesteld en meegewerkt aan het opstellen van een ongevraagd advies dat de DOR heeft uitgebracht aan de secretaris-generaal van het departement. Na de reactie op dit advies zullen we de DOR ondersteunen bij de implementatie ervan.

Publicatie
Gründemann R.W.M., Torre W. van der. (2011), Generatiemanagement OCW: Windows of Opportunity. TNO, Hoofddorp, Behavioural and Societal Sciences, R11019/051.01227, 2011.

 

Meer informatie