KENNISCENTRUM SOCIALE INNOVATIE ROB GRÜNDEMANN LECTOR ORGANISATIECONFIGURATIES EN ARBEIDSRELATIES

Mental health and well-being at work

In februari 2013 is het driejarige Europese project ‘Joint Action on Mental Health and Well-Being’ van start gegaan. 50 partners in 27 Europese landen nemen hieraan deel. Een van de deelprojecten richt zich op de psychische gezondheid op de werkvloer. Aan dit project werken organisaties uit 12 landen mee, waaronder TNO. Deze inzet wordt gesteund door de ministeries van SZW en VWS. Zelf ben ik er als senior onderzoeker actief bij betrokken.

Het deelproject waar TNO aan meewerkt, heet ‘Promotion of mental health at work’ en is in februari 2013 gestart. Het doel ervan is om een actieplan te ontwikkelen dat werkgevers stimuleert om:

  • de psychische gezondheid in hun organisatie te bevorderen;
  • psychosociale risico’s op het werk aan te pakken;
  • psychische klachten en daaruit voortkomend verzuim bij medewerkers te voorkomen;
  • medewerkers met psychische klachten te ondersteunen en na verzuim te re-integreren.

De reden voor dit actieplan is dat volgens schattingen van de WHO steeds meer mensen in Europa lijden aan psychische klachten. Hierdoor presteren zij minder op het werk en vallen zij sneller uit. Dat is niet alleen zorgelijk voor de mensen zelf, maar ook voor de organisaties waar zij werken. Dit project wil deze organisaties helpen om actief met dit thema aan de slag te gaan.

Samenwerking met stakeholders
Om tot het actieplan te komen zet het project in op samenwerking en dialoog met zo veel mogelijk stakeholders op het gebied van arbeid en gezondheid. Dat zijn onder andere werkgevers en werknemers, zorgaanbieders, private en publieke verzekeraars, kennisinstellingen, overheidsinstellingen, etc. We willen met hen het gevoel van urgentie delen en afspraken maken over welke activiteiten nodig zijn, wie welke rol daarin neemt en hoe we daarin kunnen samenwerken. Dat doen we allereerst op nationaal niveau en vervolgens – via het project – op internationaal niveau.

SWOT-analyse
Als eerste stap hebben we in april 2013 een landelijke bijeenkomst georganiseerd met een groot aantal verschillende stakeholders. Op die bijeenkomst hebben zij een SWOT-analyse ingevuld. Daarin brachten zij – ieder vanuit zijn eigen visie - de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in beeld ten aanzien van:

  • het bevorderen van de psychische gezondheid van werkenden;
  • de preventie van psychosociale risico’s op het werk;
  • de begeleiding van werknemers met psychische klachten;
  • het stimuleren van de werkhervatting van werkenden die door psychische klachten zijn uitgevallen.

Op basis van de ingevulde SWOT-analyses hebben we een generieke SWOT-analyse gemaakt. Die hebben we in oktober 2013 met de stakeholders besproken. Op basis daarvan ontwikkelen we nu een actieprogramma voor werkgevers in Nederland, waarin de SWOT-resultaten vertaald worden naar concrete activiteiten.

Inbreng in het project
Parallel aan onze activiteiten in Nederland hebben onze partners in de andere deelnemende landen ook een SWOT-analyse laten uitvoeren door hun stakeholders. Eind 2013 zijn de resultaten hiervan gepresenteerd. De volgende stap is om deze input te gebruiken voor de ontwikkeling van een Europees actieprogramma. De bedoeling is dat dit programma in 2015 wordt geïmplementeerd.

Meer informatie
Meer informatie over het overkoepelende project is te vinden op de website Joint Action on Mental Health and Well-Being.
 

Meer informatie